Natuurparkplan

Ontstaansgeschiedenis en inhoud

Met een oppervlakte van ca. 3.800 m2 is het natuurpark Sauerland Rothaargebirge het grootste natuurpark in Nordrhein-Westfalen. Het ontstond als fusie en vergroting van de toenmalige natuurparken Ebbegebirge, Homert en Rothaargebirge en wordt sinds 2015 door het Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V. beheerd. Om een gemeenschappelijk handelingskader voor de komende tien jaar te hebben, is in het natuurparkplan een gemeenschappelijke, strategische presentatie van de doelen vastgelegd en werden de daarbij behorende belangrijkste projecten uitgewerkt.

Sinds de zomer van 2017 werd door een interdisciplinaire werkgroep – bestaande uit ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH (Keulen), het landschapsarchitectenbureau Hoff (Essen) en het Institut für Regionalentwicklung, ifR (Marl) een natuurparkplan voor het natuurpark Sauerland Rothaargebirge uitgewerkt. Onder deelname van de regionale acteurs ontstond een oriënteringskader voor de toekomstige werkzaamheden van het natuurpark, werden doelen gedefinieerd, evenals strategieën en zijn maatregelen ter omzetting van dat alles opgesteld. Opdrachtgever was het Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V.

Algemeen dient een natuurparkplan als instrument om de Natuurbeschermingswetgeving in de natuurparken te realiseren en ontwikkelingsmogelijkheden voor de streek aan te wijzen. Natuurparkplannen baseren zich op regionale overeenstemming en vormen zo een leidraad bij het handelen én een gemeenschappelijk arbeidsfundament voor de relevante acteurs. Bovendien hebben natuurparkplannen een communicatieve opdracht en vormen ze vaak de voorwaarde ter verkrijging van subsidiegelden voor de streek. Daarom is het belangrijk zo’n natuurparkplan praktijkgericht op te stellen en deze handelings- en realiseringsgericht vorm te geven. Daarom worden natuurparkplannen met deelname van de relevante, regionale acteurs uitgewerkt en wordt ook rekening gehouden met bestaande plannen en ontwikkelingsconcepten. Bovendien zijn natuurparkplannen dynamische instrumenten die flexibel kunnen worden aangepast aan veranderende omgevingsvoorwaarden.

In het kader van het planningsproces werden de volgende kernvragen beantwoord:

Flussdiagramm_NPP_NL

De grondslag van het natuurparkplan van het natuurpark Sauerland Rothaargebirge wordt gevormd door de vier wettelijke opgaven en doelen van de natuurparken. Deze zijn: natuurbescherming, milieueducatie, duurzaam toerisme en regionale ontwikkeling. Met het oog op deze handelingsterreinen werden tot midden 2019 doelen geformuleerd en projectideeën uitgewerkt.

Het natuurpark Sauerland Rothaargebirge ziet zich als een „meedoen-natuurpark“. Daaruit volgde het uitwerken van de doelen en projecten in nauwe afstemming met de regionale acteurs. Vanaf het begin werden het natuurpark-bestuur, de natuurpark-commissie, zijn arbeidsgroepen, evenals alle relevante partners en het brede publiek bij het project betrokken en voortdurend geïnformeerd. Er hadden gesprekken met deskundigen en een online-enquête plaats. Ten slotte werden twee openbare bijeenkomsten gepland, waarin het brede publiek over de ontwikkeling van het natuurparkplan werd geïnformeerd en tot deelname opgeroepen. De grote doorzichtigheid van het proces zou vervolgens de acceptatie van het natuurparkplan moeten versterken, samenwerking verbeteren en een succesvolle realisering van de maatregelen uit het natuurparkplan mogelijk maken.